handelsbetingelser

SCROLL DOWN FOR TERMS AND CONDITIONS IN ENGLISH


Virksomhedens juridiske navn er aNNø v/Anne Nørgaard herefter benævnt: aNNø.
 
HANDELSBETINGELSER FOR ANNØ
aNNø
Lyngbyvej 56
2100København Ø
TLF: +4520334244
CVR: 26291569

BETALING
aNNø modtager online betalinger med Visa-delen af VisaDankort, Visa, Mastercard, Maestro, American Express, applePay og googlepay. Betaling vil først blive trukket på din konto, når din vare vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.
Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.


GEBYRER
Der vil for dig som kunde ikke blive pålagt nogen gebyrer for brugen af ovenstående kort. Alle gebyrer betales af aNNø.

VALUTAVÆLGER
Hjemmesidens priser er angivet i danske kroner DKK. Med valutavælgeren kan man vælge at se shoppens priser i en anden valuta:


AUS - australsk dollar
EUR - euro
GBP - britisk pund
USD - amerikansk dollar

SIKKERHED
aNNø benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.
aNNø's egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.
 

FORTRYDELSESRET
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret. Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv. Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten. Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail anne@annoe.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret. Du kan også vælge at bruge vores standard fortrydelsesformular og sende den med retur. Den finder du her (LINK TIL FORTRYDELSESFORMULAR - kommer)
 
VARENS STAND VED RETURNERING
Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til aNNø at vurdere varens stand.
 
HANDELSBETINGELSER FOR ANNØ
Varer købt i aNNø´s fysiske butik kan byttes i 8 dage til andre varer eller tilgodebevis. Ved julegavekøb og gavekøb kan frister gælde.
 
REKLAMATION
Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation. Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til aNNø i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. 30 dage som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
 Vi refunderer rimelige fragtomkostninger. Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet. aNNø dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang. Ved returnering bedes du kontakte os:


aNNø
Lyngbyvej 56
2100 København Ø
TLF: +4520334244

E-mail: anne@annoe.dk

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

 
FORBEHOLD FOR FEJL PÅ ANNOE.DK ( ANNØ.DK ) OG I ANNØ FYSISK BUTIK
Hvis der er skrevet fejl i tekster og/eller priser, beklager vi det, og forbeholder os retten til at rette fejlen og evt. annullere et køb, der er foretaget til forkert pris.
 
KUNDE- OG PRIVATLIVSPOLITIK
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. For at du kan indgå aftale med aNNø, har vi brug for følgende oplysninger:

· Navn
· Adresse
· Telefonnummer
· E-mail adresse


Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos aNNø og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og de evt. ansatte for aNNø har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige i aNNø er: Anne Nørgaard. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Som registreret hos aNNø har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til anne@annoe.dk.
 
COOKIES
På www.annoe.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.
 
LOG - STATISTIK

Vi bruger en log-statistik på www.annoe.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere aNNø hjemmeside.
 
FORBRUGERBESKYTTELSE
Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en Shopify Payments (provided by Stripe) betalingsløsning

TERMS AND CONDITIONS IN ENGLISH
The legal name of the company is aNNø v/ Anne Nørgaard, in the following called: aNNø  

aNNø
Lyngbyvej 56
2100 Copenhagen Oe
Denmark
Phone: +45 20334244

VAT: DK26291569
 
PAYMENT
aNNø accepts online payments with the following credit cards Visa, Mastercard, Maestro, applePay and googlePay
Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is created unless otherwise agreed or stated on your order. All prices on the website include VAT.
The website uses the following currencies for pricing:
Denmark - Kroner (DKK) aNNø uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties. aNNø v/Anne Nørgaard's own website also uses encryption with SSL protocol.
 
DELIVERY AND SHIPMENT
The delivery time for your order is 1-3 working days in Denmark. For delivery to EU countries 2-6 working days. And worldwide delivery 3-10 days.

IF YOU REGRET A PURCHASE
aNNø offers a 14 days full refund on goods purchased on the website unless otherwise agreed or stated in your order. The 14 day period starts on the day the order is delivered. Any return costs you incur yourself. The request for cancellation must be notified to us no later than 14 after the delivery, and be with us no later than 14 days after we are informed of your use of the right of cancellation/withdrawal. If you wish to make use of your right to withdraw the purchase, you must send us an e-mail om anne@annoe.dk. In your message, clearly make us aware, that you want to use your right of withdrawal.
 
CONDITION OF THE ITEM YOU HAVE RETURNED
You are responsible for the condition of the product, and of the decreased value of the goods caused by handling it other than what is necessary to determine the nature, characteristics and function of the goods. This means, that you have to try the item in the same way as if you were shopping in a physical store. If the item is tested/used in addition to what is described above, it is considered used and of decreased value. This means, that when the purchase is canceled, you will receive a minor portion or none of the purchase amount refunded. It is up to aNNø to evaluate the item's condition.
 
WARRANTY
There is a 2 year warranty on products according to the Danish Sales Law. The warranty applies to all errors in software, material and fabrication. Complaints regarding errors and defects must be reported to aNNø in a reasonable time after the goods have been received. We consider af maximum of months as a reasonable time, unless otherwise agreed. We will refund reasonable shipping costs. The complaint waives right to warranty if the items are handled improperly or unusually. aNNø covers return costs to a reasonable extent. When returning, please contact us at:  
aNNø
Lyngbyvej 56
2100 Copenhagen Oe
Denmark
Phone: +45 20334244

Warranty complaints will not be accepted if they are sent by cash-on-delivery system.
 
EXCHANGE GOODS THAT ARE PURCHASED IN ANNØ PHYSICAL SHOP


Goods that are purchased in aNNø´ physical shop can be exchanged to other goods or a store credit. In case of Christmas presents more time to exchange goods will be given, usually one week into the following new year.
 
RESERVATIONS IN CASE OF FAULTY TEXT AND PRICES ON ANNØ SITE, ONLINE SHOP AND IN ANNØ PHYSICAL SHOP
In cases where we have written wrong text/wrong prices, we reserve the right to correct the fault(s) and even cancel an order, that has already been placed. We apologize for any inconvenience that this may cause.

CUSTOMER- AND PRIVACY POLICY
We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time. In order for you to enter into an agreement with aNNø, we need the following information:

· Name
· Address
· Phone number
· Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you. The personal information is registered with aNNø, and stored for up to five years, after which the information is deleted. When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why. The director and employees for aNNø have access to the information recorded about you. The data manager in aNNø is: Anne Nørgaard. We do not store and transmit customer information encrypted. As registered with aNNø, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact anne@annoe.dk.

COOKIES
On www.annoe.dk, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you. You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy.

 
LOG STATISTICS
We use log statistics at www.annoe.dk, which means, we have a statistics system, that gathers information, that can supply us with a statistical indication of, how many visitors the site has, where they are from, and on which landing page they leave the site and more. The Log statistic is only used with the purpose to improve aNNø's website.


CONSUMER PROTECTION
Learn more about your consumer protection when paying online with SHOPIFY PAYMENTS via STRIPE payment service solution.

COMPLAINTS
Complaints about product can be sent to: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby Denmark
www.forbrug.dk For citizens of Europe who reside outside of Europe, complaints must be submitted through the EU Commisions Online Complaints Platform.
ec.europa.eu When complaining you need to denounce our email address, anne@annoe.dk, and the site, on which you made your purchase.
PLEASE SCROLL DOWN FOR TERMS AND CONDITIONS IN ENGLISH